Reklamace a vrácení zboží

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společnosti Gastrotechno s.r.o. (IČO: 25320858), se sídlem Třída Tomáše Bati 1090, Otrokovice 76502. (dále jen „prodávající“)

1. Záruka za jakost

1.1 Prodávající odpovída kupujícímu, že zakoupený produkt nemá při převzetí vady. Zejména prodávající kupujícímu odpovídá, že v době kdy kupující věc převzal:

1.1.1 Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;

1.1.2 Se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

1.1.3 Je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

1.1.4 Vyhovuje věc požadavkům právních předpisů;

1.2 Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

1.3 Kupující je povinen při převzetí od přepravní služby řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

2. Způsob uplatnění reklamace

2.1 Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v sídle společnosti na adrese Třída Tomáše Bati 1090, Otrokovice 765 02.

2.4 Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v příslušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

2.5 Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

2.6 Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, a pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

3. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

3.1 Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku na jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smluva nestanoví jinak.

3.2 Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo záručním listě či jiném takovém dokumentu.

3.3 Záruční lhůta pro spotřebitele i podnikatele činí pro nové zboží 24 měsíců.

3.4 U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 3.3 tohoto reklamačního řádu.

3.5 Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu, poté co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovída za zvětšní rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

3.6 Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.

3.7 Prodávájící je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 14 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 90 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

3.8 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace

3.9 V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží

4. Vyjímky z odpovědnosti za vady

4.1 Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

4.1.1 Je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

4.1.2 Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;

4.1.3 Vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;

4.1.4 Jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;

4.1.5 Mechanické poškození zboží;

4.1.6 Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;

4.1.7 Provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;

4.1.8 Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;

4.1.9 Poškození v důsledku vyšší moci;

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 10.05.2021

Top
X